جاکلیدی تبلیغاتی تمام فلزی

جاکلیدی تبلیغاتی تمام فلزی

مشخصات جاکلیدی تبلیغاتی تمام فلزی

همان طور که در تصویر مشاهده می فرمایید این جاکلیدی تبلیغاتی از جنس فلز می باشد و جای چاپ لگو و تبلیغات شما روی این جاکلیدی تبلیغاتی مشخص است بر روی اکثر هدایای تبلیغاتی هک به صورت لیزر انجام می شود و به این صورت لگو و یا تبلیغات شما به هیچ عنوان از روی این هدایای تبلیغاتی و جاکلیدی تبلیغاتی از بین نمی رود.
 

کالای مرتبط با جاکلیدی تبلیغاتی تمام فلزی