تاریخ مقاله: 1394/04/23

هدایای تبلیغاتی هیدیکا به منظور سهولت در انتخاب برای مشتریان دست به راه اندازی سایت خود به آدرس : www.adgifts.ir زد، از این پس می توانید محصولات تبلیغاتی هیدیکا را از طریق این وب سایت مشاهده نموده و هدایای مورد علاقه خود را انتخاب کنید.